Jun 042013
 

คําราชาศัพท์,คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย,คําราชาศัพท์หมวดอาหาร,คําราชาศัพท์หมวดเครื่องแต่งกาย,ค้นหาคําราชาศัพท์,คําราชาศัพท์หมวดเครื่องประดับ,ความหมายคําราชาศัพท์,คําราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้,คําราชาศัพท์หมวดเครือญาติ,คําราชาศัพท์ที่ใช้กับพระสงฆ์,แบบฝึกหัดคําราชาศัพท์,คําราชาศัพท์ที่ใช้กับพระมหากษัตริย์,คําราชาศัพท์สําหรับพระมหากษัตริย์,หาคําราชาศัพท์,คำราชาศัพท์หมวดคำนาม,แปลคําราชาศัพท์,การใช้คําราชาศัพท์,คําราชาศัพท์สําหรับพระภิกษุ,คําราชาศัพท์หมวดของใช้,คําราชาศัพท์สําหรับพระสงฆ์,ศัพท์สําหรับพระสงฆ์,คำราชาศัพท์ คำนาม,คำราชาศัพท์หมวดสุภาพ, คําราชาศัพท์เกี่ยวกับพระสงฆ์,คำราชาศัพท์ พระสงฆ์,คําของพระสงฆ์,ราชาศัพท์ของพระสงฆ์,คำราชาศัพท์หมวดคำสุภาพ,คำราชาศัพท์ หมวดสรรพนาม,คำสรรพนามราชาศัพท์,คำกริยาราชาศัพท์,ราชาศัพท์สําหรับพระสงฆ์,ราชาศัพท์ พระสงฆ์,คําศัพท์เกี่ยวกับพระสงฆ์,ความหมายของคำในภาษาไทย,คำราชาศัพท์และคำสุภาพ,คําราชาศัพท์ สรรพนาม,การใช้คำให้ตรงความหมาย,คําราชาศัพท์ภาษาไทย, เกมส์คําราชาศัพท์,คําราชาศัพท์หมวดคำนาม,คำนามภาษาไทย,เครื่องใช้พระสงฆ์,เครื่องใช้ของพระสงฆ์,ความหมายของคำว่าไทย,พจนานุกรมไทยพร้อมความหมาย,ของใช้พระ,คำนามในภาษาไทย, ภารกิจหลักของพระสงฆ์,พจนานุกรมคําสุภาพ,เขียน ราชาศัพท์

เพื่อนๆคนไหน ที่ต้องการทราบว่าคําราชาศัพท์ มีความหมายว่าอย่างไร และแต่ละคำเค้าพูดว่าอย้่างไรกันบ้าง ไปดูกันได้เลย…

naaruk.com

คําราชาศัพท์

     คำราชาศัพท์ หมายถึง ถ้อยคำที่ใช้กับพระมหากษัตริย์ และในปัจจุบันนั้น คำราชาศัพท์ จะมีความหมายที่กว้างมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบัน คำราชาศัพท์ หมายถึง ถ้อยคำไพเราะ สุภาพที่ใช้อย่างเหมาะสมกับฐานะของบุคคลแต่ละท่านในสังคมไทย ได้แก่ พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์  พระภิกษุ  ขุนนางข้าราชการ และสุภาพชน เป็นต้น

คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย

คําราชาศัพท์ ความหมาย
 พระเจ้า  หัว ศีรษะ ( พระมหากษัตริย์ )
 พระเศียร  หัว ศีรษะ
 พระสิรัฐิ ( สิ – รัด – ถิ )  พระสีสกฏาหะ  กะโหลกศีรษะ
 เส้นพระเจ้า  เส้นผมของพระมหากษัตริย์
 พระเกศา พระเกศ  พระศก  เส้นผม
 ไรพระเกศ ไรพระเกศา  ไรพระศก  ไรผม
 ขมวดพระศก  ขมวดพระเกศา   ขมวดผมที่เป็นก้นหอย
 พระโมลี  พระเมาลี   จุก หรือ มวยผม
 พระจุไร  ไรจุก  ไรผม
 พระจุฑามาศ  มวยผม  ท้ายทอย
 พระเวณิ  เปียผม  ช้องผม
 พระนลาฏ  หน้าผาก
 พระขนง  พระภมู  คิ้ว
 พระอุนาโลม  ขนหว่างคิ้ว
 พระเนตร  พระนัยนะ  พระจักษุ  ดวงตา
 พระเนตรดำ  ดวงพระเนตรดำ   ตาดำ
 ดวงเนตรขาว  ดวงพระเนตรขาว  ตาขาว
 พระกนีนิกา  พระเนตรดารา  แก้วตา
 หนังพระเนตร  หลังพระเนตร  หนังตา  หลังตา
 พระโลมจักษะ  ขนพระเนตร  ขนตา
 ม่านพระเนตร  ม่านตา
 ต่อมพระเนตร  ต่อมน้ำตา
 พระอัสสุธารา พระอัสสุชล น้ำพระเนตร  น้ำตา
 พระนาสิก  พระนาสา   จมูก
 สันพระนาสิก  สันพระนาสา   สันจมูก
 ช่องพระนาสิก  ช่องจมูก
 พระโลมนาสิก   ขนพระนาสิก  ขนจมูก
 พระปราง   แก้ม
 พระกำโบล  กระพุ้งพระปราง  กระพุ้งแก้ม
 พระมัสสุ  หนวด
 พระทาฐิกะ  พระทาฒิกะ   เครา
 พระตาลุ  เพดานพระโอษฐ์  เพดานปาก
 พระทนต์   ฟัน
 พระโอษฐ์  ปาก  ริมฝีปาก
 พระทันตมังสะ  พระทันตมังสา  เหงือก
 ไรพระทนต์  ไรฟัน
 พระทาฐะ  พระทาฒะ  เขี้ยว
 พระกราม   ฟันกราม
พระชิวหา   ลิ้น
 ต้นพระชิวหา  มูลพระชิวหา  โคนลิ้น  ลิ้นไก่
 พระหนุ ( หะ – นุ )  คาง
 ต้นพระหนุ  ขากรรไกร
 พระกรรณ  หู ใบหู
 ช่องพระโสต  ช่องพระกรรณ  ช่องหู
 พระพักตร์  ดวงหน้า
 พระศอ  คอ
 พระกัณฐมณี  ลูกกระเดือก
 ลำพระศอ  ลำคอ
 พระชัตตุ  คอต่อ
 พระรากขวัญ  ไหปลาร้า
 พระอังสา  บ่า
 พระอังสกุฏ  จะงอยบ่า
 พระพาหา พระพาหุ  บ่า
 พระกร  ศอกถึงข้อมือ
 พระกัประ  พระกะโประ  ข้อศอก
 พระกัจฉะ  รักแร้
 พระกัจฉโลมะ  ขนรักแร้
 พระหัตถ์  มือ
 ข้อพระกร  ข้อพระหัตถ์  ข้อมือ
 ฝ่าพระหัตถ์  ฝ่ามือ
 หลังพระหัตถ์  หลังมือ
 พระองคุลี  นิ้วพระหัตถ์  นิ้วมือ
 พระอังคุฐ  นิ้วหัวแม่มือ
 พระดัชนี  นิ้วชี้
 พระมัชฌิมา  นิ้วกลาง
 พระอนามิกา  นิ้วนาง
 พระกนิษฐา  นิ้วก้อย
 ข้อนิ้วพระหัตถ์  พระองคุลีบัพ  ข้อนิ้วมือ
 พระมุฐิ  กำพระหัตถ์  กำปั้น  กำมือ
 พระนขา  พระกรชะ  เล็บ
 พระอุระ  พระทรวง  อก
 พระหทัย  พระกมล  หัวใจ
 พระถัน  พระเต้า  พระปโยธร  เต้านม
 ยอดพระถัน  พระจูจุกะ  หัวนม
 พระครรโภทร  พระคัพโภทร  มีครรภ์  มีท้อง
 พระอุทร  ท้อง
 พระนาภี  สะดือ  ท้อง
 พระสกุล  พระครรภมล  รก  สิ่งที่ติดมากับสายสะดือเด็กในครรภ์
 สายพระสกุล  สายรก
 กล่องพระสกุล  มดลูก
 พระกฤษฎี  บั้นพระองค์  พระกฏิ  สะเอว  เอว
 พระปรัศว์  สีข้าง
 พระผาสุกะ  ซี่โครง
 พระปฤษฏางค์  พระขนอง  หลัง
 พระโสณี  ตะโพก
 พระที่นั่ง  ก้น
 พระวัตถิ  กระเพาะปัสสาวะ
 พระคุยหฐาน  พระคุยหประเทศ  องค์ที่ลับชาย
 พระโยนี  องค์ที่ลับหญิง
 พระอัณฑะ  ลูกอัณฑะ
 พระอูรุ  ต้นขา
 พระเพลา  ขาตัก
 พระชานุ   เข่า
 พระชงฆ์  แข้ง
 หลังพระชงฆ์  น่อง
 พระโคปผกะ  ตาตุ่ม
 นิ้วพระบาท  นิ้วเท้า
 พระบาท  เท้า
 ข้อพระบาท   ข้อเท้า
 หลังพระบาท  หลังเท้า
 ฝ่าพระบาท  ฝ่าเท้า
 พระปัณหิ  พระปราษณี  ส้นพระบาท  ส้นเท้า
 พระฉวี  ผิวหนัง
 พระฉายา  เงา
 พระโลมา   ขน
 ผิวพระพักตร์  พระราศี  ผิวหน้า
 พระมังสา  เนื้อ
 กล้ามพระมังสา  กล้ามเนื้อ
 พระอสา  สิว
 พระปีฬกะ  ไฝ  ขี้แมลงวัน
 พระปัปผาสะ  ปอด
 พระยกนะ ( ยะ – กะ- นะ )  ไต
 พระปิหกะ  ม้าม
 พระอันตะ  ไส้ใหญ่
 พระอันตคุณ  ไส้น้อย  ไส้ทบ
 พระกุญชะ  ไส้พุง
 พระนหารู  เส้น  เอ็น
 เส้นพระโลหิต  หลอดพระโลหิต  เส้นเลือด  หลอดเลือด
 หลอกพระวาโย  หลอดลม
 พระกิโลมกะ  พังผืด
 พระองคาพยพ  ส่วนต่างๆของร่างกาย
 พระมัตถลุงค์  มันในสมอง
 พระธมนี  เส้นประสาท
 พระลสิกา  น้ำในไขข้อ
 พระปิตตะ  ดี
 พระเขฬะ  น้ำลาย
 พระเสมหะ  เสลด
 มูลพระนาสิก  น้ำมูก
 มูลพระนขา   ขี้เล็บ
 พระเสโท  เหงื่อ
 พระเมโท  ไคล
 พระบุพโพ  น้ำหนอง  น้ำเหลือง
 พระอุหลบ  พระบุษปะ  เลือดประจำเดือน
 พระอัฐิ  กระดูก
 พระอังคาร  พระสรรางคาร  เถ้ากระดูก
 พระอังสัฐิ  กระดูกไหล่
 พระหนุฐิ  กระดูกคาง
 พระคีวัฐิ  กระดูกคอ
 พระพาหัฐิ  กระดูกแขน
 พระอุรัฐิ  กระดูกหน้าอก
 พระผาสุกัฐิ  กระดูกซี่โครง
 พระปิฐิกัณฐกัฐิ   กระดูกสันหลัง
 พระกฏิฐิ   กระดูกสะเอว
 พระอูรัฐิ  กระดูกขา
 พระชังฆัฐิ  กระดูกแข้ง
 พระปาทัฐิ  กระดูกเท้า
 พระหัตถัฐิ  กระดูกมือ
 พระยอด  ฝี  หัวฝี
 พระบังคนหนัก  อุจจาระ
 พระบังคนเบา  ปัสสาวะ
 พระปัสสาสะ  ลมหายใจเข้า
 พระอัสสาสะ  ลมหายใจออก
 พระชีพจร  ชีพจร
 อุณหภูมิพระวรกาย  อุณหภูมิร่างกาย
 พระวาโย  ลม

 

คําราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้

คําราชาศัพท์ ความหมาย
 โต๊ะทรงพระอักษร  โต๊ะเขียนหนังสือ
 โต๊ะข้างพระที่  โต๊ะเล็กข้างเตียงนอน
 พระแท่น  เตียง ที่นั่ง
 พระแท่นบรรทม  เตียงนอน
 พระราชบรรจถรณ์  ที่นอน
 ตั่ง  ที่นั่งไม่มีพนัก
 พระสุจหนี่   ผ้าที่ปูลาดไว้สำหรับประทับ หรือตั้งพระเก้าอี้
 พระยี่ภู่  ฟูก นวมที่ปูลาดไว้
 ลาดพระที่  ผ้าปูที่นอน
 พระราชอาสน์, พระเก้าอี้  ที่สำหรับนั่ง  เก้าอี้
 พระโธรน  พระราชอาสน์อย่างฝรั่ง เก้าอี้พนักสูง
 พระที่นั่ง  ที่นั่ง
 พระที่นั่งเจียม  พรมเจียม  พรมขนสัตว์
 พระที่นั่งเก้าอี้, เก้าอี้ประทับ  เก้าอี้นั่ง
 เทียนท้ายพระที่นั่ง, เทียนท้ายที่นั่ง  ที่บูชาอย่างสังเขปใช้คู่กับผ้าทรงกราบ จัดไว้สำหรับตามเสด็จ มีเทียน 2 เล่ม ธูป 1 กระถาง ผ้าทรงกราบ และพุ่ม
 เงินท้ายพระที่นั่ง, เงินท้ายที่นั่ง  พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นเงินที่มหาดเล็ก จะเชิญไปสำหรับทรงใช้สอย
 พระเขนย  หมอนหนุน
 พระเขนยข้าง   หมอนข้าง
 พระเขนยอิง, พระขนน  หมอนอิง
 พระวิสูตร  ม่าน  มุ้ง
 สายสูตร  เชือกหุ้มผ้าขาวสำหรับทรงถือในการหล่อ พระพุทธรูปหรือยกช่อฟ้า เป็นต้น
 พระสูตร   มุ้ง
 พระอู่, พระอังรึง  เปล
 พระแว่นสูรยกานต์  แว่นรวมแสงอาทิตย์ สำหรับจุดไฟ
 พระฉาย  กระจกส่อง
 คันฉ่อง  กระจกมีคันถือ แว่นโลหะขัดเงามีด้าม ใช้เป็นกระจกส่องหน้า
 พระสาง  หวี
 พระสางเสนียด  หวีเสนียด
 พระสางวงเดือน  หวีวงเดือน
 เครื่องพระสุคนธ์  เครื่องหอม เช่น น้ำอบ น้ำหอม น้ำปรุง แป้งผัดหน้า แป้งกระแจะ ฯลฯ
 เครื่องพระสำอาง  เครื่องประทินผิว  เครื่องสำอาง
 อ่างสรง   อ่างอาบน้ำ
 อ่างชำระพระหัตถ์  อ่างล้างมือ
 ที่สรงพระพักตร์, ถาดสรงพระพักตร์,อ่างสรงพระพักตร์  อ่างล้างหน้า
 ราวผ้าซับพระพักตร์  ราวพาดผ้า
 พานพระศรี, พานพระขันหมาก,พานหมากเสวย  พานหมาก
 หีบพระศรี, หีบหมากเสวย  หีบหมาก
 กระเป๋าทรง   กระเป๋าถือ
 พระล่วม  กระเป๋าหมากบุหรี่
 พระศรี  หมาก
 พระโอสถประจุ, พระโอสถปัด  ยาถ่าย, ยาระบาย
 พระโอสถเส้น  ยาเส้นสำหรับสูบ
 พระรัตนกรัณฑ์  ตลับประดับเพชร
 ตลับพระมณฑปเล็ก  ตลับยอดมณฑป
 น้ำจัณฑ์  เหล้า
 ฉลองพระเนตร   แว่นตา
 พระพัชนี  พัด
 แคะพระกรรณ  ไม้แคะหู
 แคะพระทนต์  ไม้จิ้มฟัน
 ฉลองพระหัตถ์, ฉลองได, นารายณ์หัตถ์  ไม้เกาหลัง
 พระแสง  ศัสตราวุธ
 พระแสงปืน  ปืน
 พระแสงดาบ  ดาบ
 พระแสงกระบี่  กระบี่
 พระแสงหอก  หอก
 พระแสงง้าว  ง้าว
 พระแสงของ้าว อาวุธที่มีทั้งขอ และง้าว ใช้เวลาทำสงครามยุทธหัตถี
 พระแสงทวน  ทวน
 พระแสงเขน  เขน
 พระแสงกั่นหยั่น  กั่นหยั่น
 พระแสงกริช   กริช
 พระแสงเกาทัณฑ์  เกาทัณฑ์
 พระแสงดาบคาบค่าย  ดาบมีชื่อดังนั้น
 พระกล้องสลัด  กล้องที่ใส่อาวุธซัด
 พระแสงกระสุน  กระสุน
 พระแสงกรรบิด  มีดโกน
 พระแสงปนาค, พระแสงกรรไกร  กรรไกร
 พระแสงกัสสะ  แหนบถอนหนวด
 ธารพระกร  ไม้เท้า, ไม้วา, ไม้วัด
 พระราชลัญจกร  ตราแผ่นดินสำหรับใช้ประทับ
 พระตรา  ตราส่วนพระองค์ของพระราชวงศ์,ดวงตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 พระกลด  ร่มด้ามยาว สำหรับประดับพระเกียรติยศ

 

คําราชาศัพท์หมวดเครือญาติ

คําราชาศัพท์ ความหมาย
 พระชนก พระบิดา  พ่อ
 พระอัยกาพระอัยกี  ปู่, ตา
 พระปิตุลา  ลุง
 พระเชษฐา  พี่ชาย
 พระอนุชา  น้องชาย
 พระสัสสุระ  พ่อสามี, พ่อตา
 พระสวามี  สามี
 พระชนนี,พระมารดา  แม่
 พระอัยยิกา  ย่า, ยาย
 พระปิตุจฉา  ป้า
 พระเชษฐภคินี  พี่สาว
 พระสุณิสา  ลูกสะใภ้
 พระเทวัน  พี่เขย, น้องเขย
 พระชามาดา  ลูกเขย
 พระราชนัดดา  หลานชาย, หลานสาว
 พระราชปนัดดา  เหลน
 พระภาคิไนย  หลาน คือ ลูกของพี่สาวหรือน้องสาว
 พระภาติยะ  หลาน  คือ  ลูกของพี่ชาย หรือน้องชาย

 

คําราชาศัพท์ที่ใช้กับพระสงฆ์

คําราชาศัพท์ที่ใช้กับพระสงฆ์

ความหมาย
อาตมา  คำพูดแทนตัวเอง
มหาบพิตร  พระสงฆ์ใช้เรียกพระเจ้าแผ่นดิน
โยม  คนทั่วไป
ถวาย  ให้,  มอบให้
ประเคน  ยื่นให้ระยะห่างหัตถบาส
จังหัน  อาหารเช้า
ฉัน  กิน
นิมนต์  ขอเชิญพระ (เดิน, นั่ง, เขียนหนังสือ)
กราบอาราธนาธรรม  ขอเชิญพระแสดงธรรม
นมัสการ  ไหว้
ครองจีวร  ห่มจีวร
ผ้าจีวร  ผ้าห่ม
สังฆาฏิ  ผ้าพาดบ่า
 สบง  ผ้านุ่ง
 สรงน้ำ  อาบน้ำ
 ปลงผม  โกนผม
 จำวัด  นอน
 ทำวัตร  สวดมนต์
 ปัจจัย  เงิน
 บรรพชา  บวชเณร
 อุปสมบท  บวชพระ
 อาพาธ  ป่วย
 มรณภาพ  ตาย
 ลาสิกขา  ลาสึก
 กุฏิ  ที่อยู่ของพระ
 กราบลา  ลา
 ขอถวาย  ขอให้
 ขอรับผม  คำรับ   (ผู้ชายใช้)      
 เจ้าค่ะ   คำรับ  (ผู้หญิงใช้กับพระสงฆ์)
 ครองผ้า  แต่งตัว
 ดิลานเภวัส  ยารักษาโรค
 เจริญพร  พระสงฆ์ปฏิสันถารกันฆราวาส
 เจริญพรมายัง  คำขึ้นต้นจดหมาย  (พระสงฆ์ถึงขุนนาง ฆราวาส)
 เจริญพระพุทธมนต์  สวดพระพุทธมนต์
 ฉันภัตตาหาร  กินข้าว
 ขอประทานพระอนุญาต  ขออนุญาต (พระสังฆราช)
 ขอประทานถวาย  ขอให้   (พระสังฆราช)
 อังคาส  เลี้ยงพระ
 สุผ้า  ซักย้อมผ้า
 บิณฑชาต  รับของใส่บาตร
 ปลงอาบัติ  แจ้งความผิดให้ทราบ
 ปลงหนวด  โกนหนวด
 ไปถาน  ไปถ่ายอุจจาระ
 ไทยทาน  ของถวาย
 ลิขิต  จดหมาย
 เผดียงสงฆ์  แจ้งให้พระสงฆ์ทราบ
 เสนาสนะ  ที่นั่ง

คําราชาศัพท์

Comments

comments

Houston DWI Lawyer